Integritet

Algeno AB, org.nr. 559426-7493, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Vi respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”).  

I detta integritetsmeddelande kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter i samband med detta. Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig och inte från andra källor. Om vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse har du alltid rätt att invända mot vår bedömning av vår rättsliga grund. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Avsikt 

Personuppgifter  

Rättslig grund 

Hur länge sparas personuppgifterna? 

För att kunna svara på eventuella förfrågningar eller frågor du kan ha när du kontaktar oss via kontaktformulären på vår webbplats. 

Namn 

E-postadress 

Företag 

Och alla personuppgifter som lämnas i ditt meddelande till oss. 

Vår behandling grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna ge dig god service, besvara din förfrågan och ge dig den information och/eller service som du har begärt.  

Baserat på ovanstående faktorer har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för angivet ändamål väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål. 

Under ärendet + 6 månader efter din senaste kontakt med oss. 

Förse dig med våra nyhetsbrev när du prenumererar på dessa. 

E-postadress 

Vår behandling baseras på vårt berättigade intresse att förse prenumeranter med de nyhetsbrev de prenumererar på. Denna behandling initieras av din prenumeration och de personuppgifter som samlas in är begränsade till din e-postadress. 

Baserat på ovanstående faktorer har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för angivet ändamål väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål. 

 

Så länge du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev. 

När du anmäler dig till  webbinarier behandlar vi dina personuppgifter för att informera dig om, och bjuda in dig till, aktuella webbinarier och informera dig om relevanta publikationer, artiklar och kommande webbinarier. 

Namn 

E-postadress  

Företag 

Land 

Vår behandling baseras på vårt berättigade intresse att administrera och möjliggöra för dig att delta i våra webbinarier. 

Behandlingen av personuppgifter initieras av din begäran om att delta i ett webbinarium och är begränsad till personuppgifter som vi bedömer inte vara av känslig karaktär.  

Baserat på ovanstående faktorer har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för angivet ändamål väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål. 

Personuppgifterna lagras under den tid som behövs för att vi ska kunna bjuda in dig till, och administrera, webbinariet och tills du avregistrerar dig från ytterligare inbjudningar och informationsmejl efter. 

För att ta emot, utvärdera och granska din jobbansökan, samt för att kontakta dig i rekryteringssyfte. 

Namn 

Personnummer 

E-postadress 

Telefonnummer 

Adress 

Övriga personuppgifter som lämnas i ditt CV och/eller ansökan. 

 

Vår behandling grundar sig på vårt berättigade intresse att rekrytera yrkespersoner som är lämpade för en tjänst hos oss. När du söker en tjänst hos oss anser vi också att det ligger i ditt intresse att vi behandlar de personuppgifter som är relaterade till din ansökan. 

Baserat på ovanstående faktorer har vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för angivet ändamål väger tyngre än ditt potentiella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål. 

Under rekryteringsprocessen och så länge du är en relevant prospekt för en position. Vi kommer dock aldrig att lagra dina personuppgifter i mer än två år. 

 Se vår separata cookiepolicy för information relaterat till cookies. 

Se vår separata cookiepolicy för information relaterat till cookies. 

Se vår separata cookiepolicy för information relaterat till cookies. 

Lagringstiderna skiljer sig åt mellan olika cookies. Se vår separata cookiepolicy för information relaterat till cookies.

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och olaglig åtkomst och obehörigt avslöjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat.  

Endast personer inom vår organisation som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra enheter inom Algeno för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning eller på annat sätt samarbetar med oss, exempelvis externa tjänsteleverantörer som gör det möjligt för oss att förse dig med nyhetsbrev och administrera webbinarier. 

Dina personuppgifter kommer inte att föras över till länder utanför EU/EES 

Vilka är dina rättigheter? 

Dina rättigheter och hur du kan kontakta oss: 

Rätt till tillgång: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och vem vi delar dina personuppgifter med etc. Du har också rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av sådana uppgifter.  

Rätt till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter. 

Rätt till radering och begränsning: I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. Observera att radering eller begränsning av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan förse dig med begärd information eller tjänster eller administrera din jobbansökan.  

Rätt att invända: I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen, till exempel kan du invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt legitima intresse eller för direktmarknadsföringsändamål. 

Rätt till dataportabilitet: I de fall vi baserar vår behandling på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

Återkallande av samtycke: Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt ändamål kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig är du varmt välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.  

Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

För att utöva de rättigheter som anges i detta integritetsmeddelande, kontakta oss på e-postadress privacy@algeno.se. 

Hur kan vi göra ändringar i detta sekretessmeddelande? 

För att säkerställa att vi följer dataskyddslagen kan detta meddelande ändras av oss när som helst. Om några ändringar görs angående behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om sådana ändringar genom att publicera en uppdaterad version av detta integritetsmeddelande på vår webbplats. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och olaglig åtkomst och obehörigt avslöjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat.  

Endast personer inom vår organisation som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra enheter inom Algeno för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning eller på annat sätt samarbetar med oss, exempelvis externa tjänsteleverantörer som gör det möjligt för oss att förse dig med nyhetsbrev och administrera webbinarier. 

Dina personuppgifter kommer inte att föras över till länder utanför EU/EES 

Vilka är dina rättigheter? 

Dina rättigheter och hur du kan kontakta oss: 

Rätt till tillgång: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och vem vi delar dina personuppgifter med etc. Du har också rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av sådana uppgifter.  

Rätt till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter. 

Rätt till radering och begränsning: I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. Observera att radering eller begränsning av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan förse dig med begärd information eller tjänster eller administrera din jobbansökan.  

Rätt att invända: I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen, till exempel kan du invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt legitima intresse eller för direktmarknadsföringsändamål. 

Rätt till dataportabilitet: I de fall vi baserar vår behandling på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

Återkallande av samtycke: Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt ändamål kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig är du varmt välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.  

Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

För att utöva de rättigheter som anges i detta integritetsmeddelande, kontakta oss på e-postadress privacy@algeno.se. 

Hur kan vi göra ändringar i detta sekretessmeddelande? 

För att säkerställa att vi följer dataskyddslagen kan detta meddelande ändras av oss när som helst. Om några ändringar görs angående behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om sådana ändringar genom att publicera en uppdaterad version av detta integritetsmeddelande på vår webbplats.